Tabulka Controllers

Definice tabulky

Tabulka ukazuje který člen je správce čeho. Má možnost být správce:
 • Nodu
 • Oblasti
 • Všeho (supersprávce)

Pokud je někdo Supersprávce, nebo správce oblasti, má smysl se uvést i jako správce node, pokud je pro něj hlavním správcem(jediným) Člen může být správce několika NODE nebo Oblastí, potom bude v tabulce uveden několikrát.

+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11) unsigned | Ne | PRI |     | auto_increment |
| id_accounts   | int(11) unsigned | Ne |   | 0    |        |
| id_network_point| int(11) unsigned | Ano |   | NULL  |        |
| id_region    | TYPE_OF_REGION  | Ano |   | NULL  |        |
| supercontroller | enum('Y', 'N')  | Ano |   | NULL  |        |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

TYPE_OF_REGION: enum('center', 'west', 'east', 'outdoor-west', 'outdoor-east', 'outdoor-north', 'outdoor-south', 'south', 'north', 'main')

Popis tabulky

 • id_accounts - vazba do tabulky 'accounts' kde controllers.id_accounts=accounts.id
 • id_network_point - vazba do tabulky 'network_points' kde controllers.id_network_point=network_points.id
 • id_region - stejné oblasti jako jsou v 'network_points' a v 'public_ip_addresses'. Existuje i tabulka 'regions', která se asi nikde nevyužívá (což je škoda).

-- VitHauptman - 13 Aug 2008

Topic revision: r1 - 2008-08-13 - 14:51:22 - VitHauptman
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback