Vazba Oblast - Node - Router - IP

Definice tabulek

subnets2

Tabulka ukazuje existujici podsite zachycene z pravidelneho sberu informaci o siti Klfree.
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11)     | Ne | PRI |     | auto_increment |
| ip_v4      | varchar(32)   | Ne |   |     |        |
| bits      | int(11)     | Ne |   | 0    |        |
| ip_v4_num_first | int(10) unsigned | Ne |   | 0    |        |
| ip_v4_num_last | int(10) unsigned | Ne |   | 0    |        |
| id_subnettype  | int(11)     | Ne |   | 0    |        |
| description   | varchar(128)   | Ne |   |     |        |
| status     | enum('A,'N')   | Ano |   | 'A'   |        |
+-----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
 • id - jednoznačný identifikátor
 • ip_v4 - adresa sítě, v notaci a.b.c.d
 • bits - síťový prefix (číslo za /)
 • ip_v4_num_first - prvni IP patrici do subnetu, jako cislo
 • ip_v4_num_last - posledni IP patrici do subnetu, jako cislo
 • description - jméno sítě, řetězcový identifikátor (alfanumerické a _) (Obsahuje jméno routeru, jak se tvoří QUESTION? )
 • id_subnettype - QUESTION?
 • status - active/not-nactive: při strojovém update se podsíť pouze nastaví jako inactive místo smazání

Pozor, více podsítí by MOHLO mít stejné network ip (ackoliv je to pravdepodobne chyba). Proto je klicem network_ip/prefix.

IP se přepočítává na číselné vyjádření tak, že:

 • každý byte IP se bere jako jeho číselná hodnota
 • IP ve tvaru a.b.c.d se prevede na (((a << 8) + b) << 8 + c) << 8 + d
Číselná IP lze číselně porovnavat s hodnotami v ostatních tabulkách IS, pro zjištění příslušnosti do podsítě.

subnet_types

Tabulka ukazuje typy subnetů.
+-----------------+--------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+--------------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11)      | Ne | PRI |     | auto_increment |
| name      | varchar(32)    | Ne |   |     |        |
| type      | enum('PEER', 'LAN')| Ne |   | 'PEER' |        |
| weight     | int(11)      | Ne |   | 0    |        |
+-----------------+--------------------+------+-----+---------+----------------+
 • id - jednoznačný identifikátor, propojení do jiných tabulek (subnets2)
 • name - Popis typu subnetu
 • type - PEER nebo LAN
 • weight - důležitost

subnet_routers

Popisuje přiřazení subnetu routerům. Jeden router může mít i více subnetů, jeden subnet může patřit více routerům (např. peer, link nebo backbone).
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_subnet | int(6)   | Ano |   | NULL  |    |
| id_router | int(6)   | Ano |   | NULL  |    |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
 • id_router - klíč do tabulky "routers", identifikace routerů
 • id_subnet - klíč do tabulky "subnets2", identifikace subnetů

routers

Popisuje každý router v síti Klfree. Každý router patří právě k jednomu bodu sítě a má nějakou adresu.
+-----------------+-------------+------+-----+---------+---------------+
| Field      | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+---------------+
| id       | int(11)unsig| Ano | PRI |     | auto_increment|
| id_network_point| int(11)unsig| Ano |   | 0    |        |
| id_address   | int(11)unsig| Ano |   | 0    |        |
| name      | varchar(255)| Ano |   |     |        |
| description   | text    | Ano |   |     |        |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+---------------+
 • id - jednoznačný identifikátor, propojení do jiných tabulek (routers_subnet, ...)
 • id_network_point - klíč do tabulky "network_points", identifikace bodu sítě
 • id_address - klíč do tabulky "addr_streets", identifikace ulice, přes kterou se dohledá celá adresa bodu sítě (u bodu sítě je stejná informace, některá asi bude zbytečná QUESTION?)
 • name - jméno routeru - musí být unikátní mezi routery i mezi členy
 • description - textový popis routeru (informace)

Použití tabulek

Do ktere podsite patri IP

select * from subnets2 where XXXX between ip_v4_num_first and ip_v4_num_last order by bits DESC limit 1;
 • nalezne nejvice specifickou podsit, ktera obsahuje dane IP

Urceni oblasti IP

Pozor, nefunguje pro peery, ktere mohou prochazet z bodu na bod (tam takovy navic dotaz postrada vyznam). Funguje pro LAN, uzivatele, ne-peer IPcka routeru (tzn. lan, gateway pro uzivatele, backbone).

select region from network_points as np, 
  routers as r 
  where r.id_network_point = np.id and r.id in (
   select id_router from subnets2 as na, subnet_routers as nr where
     na.id = nr.id_subnet and nr.status = 'A' and
     X between between na.ip_v4_num_first and na.ip_v4_num_last order by na.prefix descending limit 1
   );
Vilik1 spravnejsi verze
select region from network_points as np, 
  routers as r 
  where r.id_network_point = np.id and r.id = (
   select id_router from subnets2 as na, subnet_routers as nr where
     na.id = nr.id_subnet and
     174474307  between na.ip_v4_num_first and na.ip_v4_num_last order by na.bits desc
     LIMIT 1
  )

Prirazeni verejneho IP

select * from public_ip_addresses where system != 'Y' region = (    
  select region from network_points as np, routers as r
   where r.id_network_point = np.id and r.id in (
     select id_router from subnets2 as na, subnet_routers as nr 
      where na.id = nr.id_subnet and na.status = 'A' and 
      X between na.ip_v4_num_first and na.ip_v4_num_last order by na.bits desc )) 
order by ip_v4_numeric asc limit 1;
Vilikova verze z ISka ke skouknuti - tabulky v ISku neexistuji nebo je nevidim
  $sql="SELECT
                            PublicIpAddresses.id,
                            PublicIpAddresses.ip_v4
                        FROM ".$this->db->GetTable('public_ip_addresses')." AS PublicIpAddresses
                        LEFT JOIN ".$this->db->GetTable('ip_addresses')." AS IpAddresses
                            ON IpAddresses.id_public_ip=PublicIpAddresses.id
                        WHERE
                            IpAddresses.id IS NULL
                            AND
                            PublicIpAddresses.system='N'
AND region in (
   select region from network_points as np, 
     routers as r 
     where r.id_network_point = np.id and r.id in (
      select id_router from subnets as na, subnet_routers as nr where
        (na.net_ip_v4 = nr.net_ip_v4 and na.prefix = nr.prefix) and
        X between na.ip_v4_num_first and na.ip_v4_num_last order by na.prefix descending limit 1
      )
   )
                        ORDER BY
                            PublicIpAddresses.ip_v4_numeric
                        LIMIT 1

-- SvataDedic - 22 Sep 2006

Topic revision: r15 - 2008-08-14 - 09:34:19 - VitHauptman
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback