• Name: Jiri Beran
 • Email: Jiri.Beran@Kladno.cz
 • Company Name:
 • Company URL:
 • Location: Kladno
 • Country: Czech Republic
 • Comment: ne routerující správce Node Hvězda člen vedení samosprávy bytového domu Vodárenská 2357-2360, vše pro Klfree.net předem schváleno;) Konkurence nemá šanci;) použitelný ve všední dny od 17.00h a o víkendy.

My Links

Personal Preferences (details in TWikiVariables)

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off: (see details in TWikiPreferences)
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics

Topic revision: r2 - 2014-04-28 - 08:52:44 - JiriBeran
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback