Vážení členové IK,

na základě výzvy pana Petra Hladovce si dovolujeme NABÍDNOUT naše služby při správě sítě Internet Kladno.

Nabízíme své síly pro vzdálenou správu sítě Internet Kladno, dozor a monitoring. Správu nabízíme počínaje branou do Internetu a konče jednotlivými AP na které se připojují bezdrátoví klienti - členové.

Pro udržení a zkvalitnění sítě je vhodné rozšířit řady správců. Žádáme ty z vás, kteří mají zájem o výpočetní techniku a počítačové sítě, aby se přihlásili a pomohli zkvalitnit připojení pro všechny členy. Zájemce z vašich řad rádi - bezplatně - zacvičíme.

Konkrétněji nabízíme toto: - správa IP prostoru a údržba DNS. - běžná SW údržba směrovačů - běžná údržba serverů SMTP, HTTP, FTP - provoz kontaktních e-mailů (poruchy, technická podpora) - zřizování, údržba a provoz diskusních skupin a e-mailových konferencí - nasazeni dynamického (a automatického) řízení toků dat - statistiky vytížení spoje do Internetu - statistiky vytížení jednotlivých AP a páteřních spojů - statistiky provozu každé stanice - řešení anomálních stavů na AP (v rozumné míře) - zácvik zájemců o správu sítí založených na IP protokolech.

Nabídka NEZAHRNUJE:


- dozor a monitoring jednotlivých pracovních stanic - opravy a výměny HW páteřní sítě - technickou podporu 24/7 po telefonu - výjezdy k jednotlivým členům Sdružení IK - konektivitu do sítě Internet

Podmínky realizace


Pro efektivní vykonávání správy je nutné mít: - možnost vzdáleného přístupu na internetovou bránu ze sítě Internet - možnost odesílat jednotlivým členům pokyny stran konfigurace a provozu jejich stanic, formou e-mailu - právo omezit dočasně nebo do odvolání provoz člena, který významně narušuje chod sítě - možnost instalovat na směrovače a servery SW tak, aby bylo možné vykonávat vzdálenou správu. - případná výměna SW proběhne na naše náklady, s výjimkou HW upgrade vynuceného nedostatečností současného HW. - možnost umožnit řízení vybraných zařízení dalším členům IK, kteří projeví zájem podílet se na chodu sítě

Dále je pro odhad nutných úprav nutná inspekce jednotlivých AP, zhodnocení kvality instalace a reálných možností daného zařízení. Až poté lze stanovit nakolik je zařízení způsobilé poskytovat kvalitní připojení a v jakém rozsahu (rychlost, počet připojených).

Další možnosti:


Opravy a výměny HW lze dohodnout zvlášť, vzhledem k odlišnému charakteru prací a zajištění prací dobrovolníky je nutné náklady a čas na vyřešení dohodnout u každého případu. Předpokládá se úhrada spotřebovaného materiálu a přiměřená náhrada za strávený čas dobrovolníků-specialistů (nikoliv mzda).

Technickou podporu u jednotlivých členů je možné po dohodě zprostředkovat pomocí dalších dobrovolníků; ti však mohou požadovat za strávený čas přiměřenou náhradu (nikoliv mzdu).

Finanční požadavky:


- náhrada prokazatelných nákladů (materiál, kancelářské potřeby a administrativa) - úhrada telefonního tarifu, nebo jeho části (bude-li kontaktní telefon)

Termíny a garance:


NENABÍZÍME žádné časové garance oprav, vzhledem k dobrovolnickému charakteru nabídky to není ani možné. Máme za to, že přislíbit garance a selhat je daleko horší než neslíbit nic a držet síť přesto stabilní. Stabilitu řešení můžete posoudit na příkladě sítě sdružení Klfree.net, stejně jako rychlost rozvoje sítě a užití nových technologií na páteřních spojích.

-- SvataDedic - 27 Jan 2005

Topic revision: r2 - 2005-01-27 - 16:17:30 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback