* Set ALLOWTOPICCHANGE = NetworkAdminGroup, NetworkWorkerGroup

Rádi bychom upřesnili a opravili nepřesnosti, které se neustále objevují v různých diskuzních fórech. Otázky také podrobně rozvíjíme na stránkách Sdružení Klfree.net (http://www.klfree.net) a v soukromém fóru o dění v Internetu Kladno (http://holyna.kuma.cz). Bohužel je těžké najít server, který by byl kvůli chybnému nastavení sítě Internetu Kladno (IK/Datinelu) dostupný.

1. Pirátský převrat v Klfree (2/2005 - P. Hladovec)

V květnu 2004 se uskutečnila členská schůze Klfree, která podle platných stanov zvolila nové vedení sdružení. Resp. bývalé vedení pod tlakem kritiky odstoupilo. Členové zjistili, že bývalý hospodář J. Šulc neodevzdal přiznání k dani z příjmů. Další závažné skutečnosti se objevily po auditu účetnictví. Policie po několika měsících vyšetřování sdělila hospodáři J. Šulcovi obvinění z trestného činu zpronevěry (Klfree vyčíslilo škodu přibližně na 400 000 Kč). Petr Hladovec spíše demonstruje, jak členové Klfree zabránili plánu převést celý nekomerční Wi-Fi Internet v Kladně na monopolní komerční společnost.

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Internet Kladno odebíral Internet společně s Klfree. Bohužel to bylo v rozporu se smlouvou, kterou Klfree uzavřelo s dodavatelem Internetu. Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Vedení Internetu Kladno si žádnou z variant nevybralo, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně. Klfree nad rámec tohoto oznámení nechalo členům Internetu Kladno připojení až do konce července. Za technické problémy ale od července už nemůže Klfree, vedení Internetu Kladno situaci s přechodem na nového dodavatele nezvládlo.

3. Odklon Klfree od myšlenek podstatných pro IK (F. Vaněk, P. Hladovec)

Klfree nadále naplňuje cíl vytvořit metropolitní nekomerční vysokorychlostní síť a zpřístupnit ji každému, včetně připojení do Internetu. Na tomto cíli se už v létě 2003 shodla vedení obou sdružení. Komunitní charakter sítě je v rozporu s komerčními záměry Milana Krčmáře - Datinelu. Naopak zakládací smlouva Internetu Kladno a stanovy Klfree jsou si blízké.

1. Pirátský převrat v Klfree (2/2005 - P. Hladovec)

V květnu 2004 zvolili členové Klfree na schůzi členů (20. 5.) novou radu. Bývalé vedení rezignovalo pod palbou kritiky, která se týkala hlavně neprůhledného hospodaření a neplnění povinností členů bývalé rady. Nové vedení Klfree přislíbilo okamžitou nápravu, provedení auditu učetnictví, kontroly evidence členské základny a celé počítačové sítě.

Za zvláštní se dá označit záměr bývalého předsedy Klfree T. Kostečky v poslední den funkce vyvést služební mobilní čísla z Klfree.

Za zvláštní se dá označit to, že v účetnictví Klfree jsou dodatečné faktury od M. Krčmáře na majetek (např. téměř deset parabolických antén), které nikdy nikdo z Klfree neviděl. Za zvláštní se dá označit to, že bývalý předseda T. Kostečka a hospodář J. Šulc se snažili nahradit tento majetek neevidovanými počítači, rozbitými tiskárnami, ustříhanými kabely, zkorodovanými anténami.

Za zvláštní se dá označit přebírání přípojných bodů, které patřily vždy do Klfree. Najednou Klfree zjistilo, že smlouvy na tyto nemovitosti dodatečně získal Internet Kladno.

Audit účetnictví a členské základny odhalil zásadní nedostatky při vedení evidence. Neexistoval žádný soupis majetku a v evidenci členů chyběla nejméně stovka připojených osob.

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Internet Kladno používal za úplatu společnou internetovou přípojku s Klfree. Jen Klfree mělo uzavřenou smlouvu s poskytovatelem Internetu - společností Inway. Internet Kladno smlouvu neměl a odběr se řešil ústní domluvou mezi sdruženími, jenže tím zásadně bývalé vedení Klfree porušovalo smluvní podmínky s Inwayem.

Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Internet Kladno si žádnou z variant nevybral, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně a výhodněji.

Klfree přesto nad rámec umožnilo členům Internetu Kladno připojení i během července. V tomto období už Internet Kladno začal přecházet na nového poskytovatele. Klfree nemůže nést odpovědnost za technické problémy, nemělo už možnost situaci ovlivnit. Zodpovědnost je plně na vedení Internetu Kladno a firmě, která připojení zajišťovala.

3. Odklon Klfree od myšlenek podstatných pro IK (F. Vaněk, P. Hladovec)

V červenci 2003, P. Hladovec napsal: "Lidé, kteří se na Kladensku snazi vybudovat nekomerční počítačovou síť, se společně jednoznačně domluvili, že jejich cílem je JEDNA jediná nekomerční (neboli nevýdělečná, nezisková...) SÍŤ."

Klfree nadále naplňuje cíl vytvořit metropolitní nekomerční vysokorychlostní síť. Zpřístupňuje ji každému, kdo projeví ochotu a zájem.

Už na podzim roku 2003 přijali zástupci Internetu Kladno plán na komercionalizaci a monopolizaci bezdrátového Wi-Fi Internetu. Plán počítal s odprodejem veškerého majetku za účetní hodnotu budoucí soukromé firmě Datinel s. r. o.

Podzimní schůzky se účastnili: Zástupci budoucí firmy Datinel: M. Krčmář, J. Šulc, zástupci Klfree: T. Kostečka, J. Šulc, čestný člen M. Krčmář, zástupci Internetu Kladno: správce M. Krčmář, P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk, dále potom člen kontrolní komise Klfree S. Sochr a zástupci unhoštské části Klfree: D. Strnad, J. Dvořák.

Pokud se ve výčtu jména opakují, nejedná se o shodu jmen, ale o stejné osoby.

Kontrolní komise Klfree a zástupci unhoštské části Klfree, která byla v té době součástí Klfree striktně plán odmítli. V Unhošti nakonec založili vlastní neziskové sdružení (UNHfree.net, nyní přes 150 členů).

Po dalším půl roce příprav za zády stovek členů plán převodu na s. r. o. M. Krčmář s J. Šulcem přednesli. Dalšími společníky budoucí firmy Datinel s. r. o. se mj. měli stát i lidé, kteří vedli komerční Wi-Fi síť IP Works, která v Kladně fungovala. V konečném důsledku mělo jít o vznik jedné monopolní komerční firmy.

Členové však v květnu 2004 a následně i v říjnu na schůzích členů tyto plány razantně odmítli a zvolili model neziskového sdružení.

Sdružení Klfree.net se od května 2004 rozrostlo o více než 400 členů, má dostatek finančních prostředků na budování kvalitní a profesionální počítačové páteřní sítě a dostatek dobrovolníků, kteří se na chodu sítě podílejí.

Pro Klfree každý pracuje jen ve svém volném čase, sdružení hradí jen účelně vynaložené náklady. Klfree je pro mnohé koníčkem a možností seberealizace v oboru informačních technologií. Prospívá už téměř osmi stovkám domácností Kladenska. Stejně jako komunitní neziskové sítě po celé republice.

-- SvataDedic - 19 Feb 2005

-- JiriB - 26 Feb 2005

-- JiriB - 16 Mar 2005

-- JiriB - 03 Apr 2005

Topic revision: r15 - 2005-04-03 - 02:08:04 - JiriB
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback