E-mail: Elektronická pošta

S jen malou nadsázkou lze tvrdit, že elektronická pošta je nejvyužívanější službou počítačové sítě Internet. Patří také k nejstarším službám celosvětové počítačové sítě.

S postupem času vzniklo mnoho různě přívětivých programů, které umožňují elektronickou poštu vybírat, tak zvaní e-mailoví klienti. Každý z nich má malinko jiné funkce a především jinak vypadá a mnohdy se i jinak ovládá.

MicrosoftOutlookExpress

Mozilla mail (součást balíku Mozilla)

Firebird

MozillaThunderbird

-- SvataDedic - 31 Oct 2004

Topic revision: r3 - 2006-12-13 - 12:15:48 - FrantisekStembera
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback