Předpoklady, omezení

Týká se Edge-Core WA6202-38 s konektory pro b/g rádia

 • Dodržení tohoto postupu je podmínkou pro instalaci zařízení. Nedodržení může být hodnoceno jako technická nekázeň a řešeno odpojením dotčené části sítě

Firmware

Jednotky jsou standardně dodávány s firmware v1.1.8.7B03 . Tento je podle informací z webu nutné vyměnit za verzi V1.1.5.7B0 (EC-WA6202-1.1.5.7B03-Dual.bin: 1.1.5.7B03-Dual).

 • Při použití původního firmware nelze vybrat námi používaní kmitočty

Downgrade firmware

 • Defaultní IP jednotky ja 192.168.1.1
 • Jméno admin, heslo prázdné
 • Advanced setup -> Administration -> New firmware file
 • Start upgrade

 • Po restartu zařízení je nutné se znovu přihlásit a v Administration použít Restore factory settings

Návod

 • Další postup je skoro stejný jako u InstalaceECWASingle
 • Jednotky si označte, je dobré na ně napsat i IP, kterou budou mít (samozřejmě 3. a 4. IP z peerového subnetu)
 • Na jednotky vždy nalepce malou samolepku "majetek Sdružení kLfREE.net" a pomocí Dyma informaci "SMĚR _cilovy node_"
 • Zapojte jednotky do napájení (PoE)
 • Standardní IP jednotek je 192.168.1.1, na kompu tedy nastavte třeba 192.168.1.2
 • Pomocí telnetu (telnet 192.168.1.1) se přihlašte do jednotky (je dobré mít zapojenu pouze jednu aby bylo jasné, kam se hlásíte)
 • Jméno je admin, heslo je prázdné (<Enter>)
 • napište postupně příkazy :
  country GB
  configure
  interface ethernet
  no ip dhcp
  ip address moje-IP netmask brana
 • po Entru se ztratí spojení, přenastavte PC na nový subnet a k jednotce se přihlašte pomocí prohlížeče
 • Jméno a heslo zatím stejné jako u telnetu
 • Volba Advanced Setup
 • V Identification vyplnit něco o jednotce (alespoň kde je a která to je, při náhodném procházení IPček se to fakt hodí)
  Konkrétně v "System Name" podle tohoto vzoru : Sky-Doksy (unit Sky)
 • Location jako jméno node a Contact jako "technici@klfree.net"
 • Ukončit pomocí Apply
 • v TCP/IP jen zkontrolovat nastavení
 • ALERT! V Authentication Přepnout system default na DENY (pouze u Dual jednotek)
 • ALERT! V Authentication Přidat MAC adresu ETHERNET druhé jednotky jako Allow (zadává se ve formátu xx-xx-...)
 • V Administration nastavit nové heslo (*používat vždy standardní*) a Apply
 • Ve WDS zapsat MAC adresu ETHERNET rozhraní DRUHÉ jednotky (bude začínat 00:12:...) a obě volby přepnout na ENABLE
 • V RSSI povolit obojí a zvolit port 1 , nastavit vzdálenost - u obou jednotek stejnou (to je důležité - viz. Známé problémy )
 • V Radio Interface A doplnit ESSID ( kLfREE5-node1-node2 ), kanal a vypnout secure access (za ESSIDy se nestydíme)
 • U Radio Interface G nakonfigurovat (popř. vypnout) b/g radiovou část

 • Nedílnou součástí instalace je doplnění informací o spoji (typ jednotky, IP adresy, kanál, polarizace, MAC adresy) do dokumentací obou nodes!

Montáž

 • Pro montáž používat zásadně standardní výložníky "vzor ECWA" se závitovými tyčemi M10
 • Všechny konce tyčí zajistit matkami s kloboučkem
 • V případě řezání tyče obnovit na koncích náběh a protočit závitovým okem
 • Opravené konce ošetřit zinkovým sprejem
 • Jednotku vždy uzemnit vodičem CYA6zž ke spodní svorce GND a nejbližšímu zemnícímu bodu (pouze hromosvodové svorky, ne tyče výložníků a pododně)
 • K výložníku přivázat kabelovou rezervu (cca 5m)
 • V žádném případě dodaný kabel nestříhat a jinak neupravovat!
 • U PoE označit kabel vlaječkou s označením cílového Node

Známé problémy

 • Někdy se stane, že jednotky po namontování na nody komunikují, ale pingy na trase jsou v řádu sekund. Zde pomůže změnit vzdálenost (u obou stejnou!) jednotek na jinou, vyšší, hodnotu.

CLI

 • Po připojení telnetem na jednotku je možné používat řadu příkazů. Konkrétní možnosti vypíše volba ? Uvedu pár zajímavých

příkaz akce
reset board restart jednotky
reset configuration návrat do defaultních hodnot
show system informace o jednotce (například umístění, MAC, ...)
show interface informace o IP vrstvě
show station informace o rádiu (signál, ...)

Závěr

 • Pokud připojujete jednotku přímo do síťové karty, musíte použít křížený kabel!
 • S některými síťovými kartami nedokáže jednotka nahodit link, je nutné takové karty ručně přepnout na rychlost 10base-T FD. Toto se týká i on-board karet u Dellů

Tak a to je všechno smile

-- TomasV - 20 Jul 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin EC-WA6202-1.1.5.7B03-Dual.bin manage 1290.4 K 2006-07-20 - 14:53 TomasV  
Topic revision: r16 - 2007-04-23 - 10:34:13 - JanHnizdil
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback