Předpoklady, omezení

Týká se jednotek s jedním rádiem (tedy bez konektorů pro další antény) :

 • Dodržení tohoto postupu je podmínkou pro instalaci zařízení. Nedodržení může být hodnoceno jako technická nekázeň a řešeno odpojením dotčené části sítě

Návod

 • Jednotky si označte, je dobré na ně napsat i IP, kterou budou mít (samozřejmě 3. a 4. IP z peerového subnetu)
 • Na jednotky vždy nalepce malou samolepku "majetek" a pomécí Dyma informaci "SMĚR _cilovy node_"
 • Zapojte jednotky do napájení (PoE)
 • Standardní IP jednotek je 192.168.1.1 , na kompu tedy nastavte třeba 192.168.1.2
 • Není třeba měnit firmware, originální verze 1.1.6.8B06 je OK (kdyby bylo potreba, dole je ulozeny)
 • Pomocí telnetu (telnet 192.168.1.1) se přihlašte do jednotky (je dobré mít zapojenu pouze jednu aby bylo jasné kam se hlásíte)
 • Jméno je admin, heslo je prázdné (Enter)
 • napište postupne příkazy :
  country GB
  configure
  interface ethernet
  no ip dhcp
  ip address moje-IP netmask brana
 • po Entru se ztratí spojení, přenastavte PC na nový subnet a k jednotce se přihlašte pomocí prohlížeče
 • Jméno a heslo zatím stejné jako u telnetu
 • Volba Advanced Setup
 • V Identification vyplnit něco o jednotce (alespoň kde je a která to je, při náhodném procházení IPček se to fakt hodí)
  Konkrétně v "System Name" podle tohoto vzoru : Sky-Doksy (unit Sky)
 • Location jako jméno node a Contact jako "technici@klfree.net"
 • Ukončit pomocí Apply
 • v TCP/IP jen zkontrolovat nastavení
 • V Administration nastavit nové heslo (*dop. standardní*) a Apply
 • Ve WDS zapsat MAC adresu wireless rozhraní DRUHÉ jednotky (bude začínat 00:12:...) a obě volby přepnout na ENABLE
 • V RSSI povolit obojí a zvolit port 1 , nastavit vzdálenost - u obou jednotek stejnou
 • V Radio Interface doplnit ESSID ( kLfREE5-node1-node2 ), kanál a vypnout secure access (za ESSIDy se nestydíme)

 • Nedílnou součástí instalace je doplnění informací o spoji (typ jednotky, IP adresy, kanál, polarizace, MAC adresy) do dokumentací obou nodes !

Montáž

 • Pro montáž používat zásadně standardní výložníky "vozor ECWA" se závitovými tyčemi M10
 • Všechny konce tyčí zajistit matkami s kloboučkem
 • V případě řezání tyče obnovit na koncích náběh a protočit závitovým okem
 • Opravené konce ošetřit zinkovým sprejem
 • Jednotku vždy uzemnit vodičem CYA6zž ke spodní svorce GND a nejbližšímu zemnícímu bodu (pouze hromosvodové svorky, ne tyče výložníků a pododně)
 • K výložníku přivázat kabelovou rezervu (cca 5m)
 • V žádném případě dodaný kabel nestříhat a jinak neupravovat
 • U PoE označit kabel vlaječkou s označením cílového Node

Závěr

 • Pokud připojujete jednotku přímo do síťové karty, musíte použít křížený kabel !
 • S některými síťovými kartami nedokáže jednotka nahodit link, je nutné takové karty ručně přepnout na rychlost 10base-T FD . toto se týká i on-board karet u Dellů

Tak a to je všechno smile

-- TomasV - 14 Apr 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
zipzip EC-WA6202-v1.1.6.8B06-Single.zip manage 1257.7 K 2006-04-23 - 22:41 TomasV firmware 1.1.6.8B06 pouze pro SINGLE jednotky !
Topic revision: r11 - 2006-09-28 - 11:01:48 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback