IP Power

Reset připojeného zařízení

  • Lze použít, pokud resetujeme zařízení přes které je samotný IP power připojen, takže vypnutím by se odříznul

  • V menu SetPower? (I/O Control) u vybraného portu kliknout v sekci Control na OFF *a zároveň* v sekci Timer vybrat ON a doplnit nějaký time-out (třeba 10 sekund).
  • Po Apply se port vypne a po n sekundách znovu zapne (alespoň doufejme) smile

Instalace

Počáteční IP

  • Najdeme defaultní IP adresu pomocí SW
  • IPEdit_V3.exe: Hledač IP pro IPPower
  • Přihlásíme se
user: admin pass: 12345678

Nastavení

TODO

-- TomasV - 26 Oct 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
exeexe IPEdit_V3.exe manage 212.0 K 2006-10-26 - 12:54 TomasV Hledač IP pro IPPower
Topic revision: r2 - 2007-02-05 - 09:42:16 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback