Nastavení OvisLink WL-1120AP

1.Základní připojení

Pro jeden počítač stačí Ethernetový nekřížený síťový kabel, anténa doporučená správcem nodu (místa ke kterému budete připojeni) a kabel od antény k Ovislinku. Ten by měl být vzhledem ke ztrátám signálu v něm co nejkratší. Ethernetovým kabelem propojíme OvisLink z Lan 1 a síťovou kartu v počítači. Připojíme napájecí zdroj a můžeme pokračovat v nastavování. K OvisLinku není žádný ovladač, vše je děláno z webového rozhraní, které v sobě má zabudované.

2.Reset OvisLinku

Tento krok možná budete muset několikrát opakovat, v závislosti na tom jak se Vám bude nastavení dařit, nebo pokud třeba zapomenete heslo. „Tvrdý reset“, který obnoví tovární nastavení a vymaže všechny Vaše dosavadní nastavení: Stiskout na zadní straně OvisLinku tlačítko RESET po dobu alespoň 10 vteřin. „Obyčejný reset“, který nic nemaže, jen např. obnoví činnost OvisLinku po jeho zakousnutí atd.: Stisknout na zadní straně tlačítko RESET na přibližně 4 vteřiny. Ke stisku se hodí třeba párátko nebo něco podobného, tlačítko je schováno kvůli nechtěnému stisknutí.

3.První nastavení

Před prvním vstupem do menu OvisLinku musí být připojený k počítači i k napájecímu zdroji. Pak je třeba nastavit síťovou kartu počítače. K tomuto nastavení se dostanete ve Win XP přes Start-Nastavení-Síťová připojení. Klikneme na ikonu od síťové karty, pod kterou se objevuje její název např.(Broadcom NetXtreme Gigabit) a většinou se jmenuje „Připojení k místní síti“, pravým tlačítkem myši a zvolíme vlastnosti. Vybereme položku Protokol sítě TCP/IP a poté vlastnosti. Tenhle krok si zapamatujte, budete se sem vracet. Zaškrtnete položku „Použít následující adresu IP“ a do políček vepíšete 192.168.100.251. Ostatní položky zatím nejsou potřeba. Potvrdíme OK. Po tvrdém resetu je OvisLink a všechna jeho nastavení přístupný na adrese http://192.168.100.252. kterou je třeba napsat do adresového řádku Vašeho webového prohlížeče. Objeví se nám klasická webová stránka a v ní několik položek. Vybereme „TCP/IP“ a v ní „Basic“. Tady je třeba udělat malou odbočku. Od správce nodu jste dostali několik čísel, která teď budou potřeba. Dvě IP adresy, Bránu, Masku, dvě DNS, příponu domény (klfree.czf) a SSID. Do pole „IP Adress“ vepíšete IP adresu, kterou jste dostali a která má nižší poslední číslo. Do pole „Subnet mask“ číslo masky, do „Default gateway“ číslo Brány. Dále nastavíte „Spanning tree“ na DISABLE a potvrdíme tlačítkem „Apply Change“. Tím jsme si nastavili první část OvisLinku a můžeme zavřít okno prohlížeče. OvisLink stejně na nic nereaguje, protože má změněnou přístupovou adresu.

4.Nové nastavení síťové karty

Vrátíme se opět do nastavení síťové karty a řádek IP adresy s výchozí adresou OvisLinku přepíšeme druhou IP adresou, kterou nám přidělil správce nodu. Je to ta s větším číslem na konci. Vyplníme „Masku podsítě“ a políčko pro „Výchozí bránu“. Maska i Brána má stejné číslo, jako jsme zadávali v nastavení OvisLinku. Dále vyplníme „Upřednostňovaný server DNS“ a „Náhradní sever DNS“. V upřednostňovaném je číslo s menším posledním trojčíslím. Klikneme na záložku upřesnit a můžeme zkontrolovat IP adresu a Bránu kterou jsme zadávali. Dále klikneme nahoře na záložku DNS a vidíme nastavení DNS. Dole vyplníme řádek „Přípona DNS“ kam vepíšeme příponu domény (klfree.czf). Ostatní položky necháme tak jak jsou. Potvrdíme vše OK a zavřeme nastavení síťové katry.

5.Další nastavení OvisLinku

Do prohlížeče zadáme http:// a číslo IP, které jsme zadali do OvisLinku. Je to číslo IP s menším číslem na konci IP adresy, kterou jsme dostali. Objeví se nám opět jeho menu. V něm si vybereme „Wireless“ a „Basic seting“. Zde změníme položku „Mode“ na Client, „Network Type“ na Infrastructure a vyplníme přesně „SSID“ podle toho co jsme dostali od správce nodu. Pokud nemáme přesný název přejdeme v té samé volbě na „Site Survey“. Tady stačí stisknout „Refresh“ a vidíme dostupné přípojné body i s jejich SSID. Tam už by měl být vidět i náš nod. Pokud není, stiskneme znovu „Refresh“. Jestliže máme anténu alespoň přibližně nasměrovanou, měl by se objevit. Opíšeme jej přesně do SSID a potvrdíme „Apply Change“. Nebo příslušné SSID vybereme a stiskneme tlačítko „Connect“. Mělo by se objevit „Connect successfully!“ a v SSID se název objeví.

6.Nastavení hesla

Jsme stále v menu OvisLinku a přejdeme do „Other“. Poslední položka je „Password“. Tady vyplníme „User Name“ jménem, kterým se budeme do menu OvisLinku přihlašovat a zadáme heslo, které v posledním řádku pro kontrolu zopakujeme. Opět potvrdíme „Apply Change“. Heslo a jméno si zapamatujte. Pokud jej zapomenete a budete se muset vrátit k některému z nastavení OvisLinku, bude potřeba. Při jeho ztrátě budete muset provést „Tvrdý reset“ celé nastavení si zopakovat. Heslo je důležité i proto, aby se nám někdo nepovolaný do nastavení nemohl dostat (i ze sítě) a provádět něco o co nemáme zájem.

8. Zkouška funkčnosti

Jestliže jste postupovali správně, mělo by vše fungovat. Pro první zkoušku stačí v příkazovém řádku napsat „ping –t a číslo, buď IP OvisLinku, nebo brány, nebo třeba 77.75.72.3 což je server Seznam.cz. Jestliže je všechno jak má být, vidíme čas odezvy příslušného serveru a všechno funguje tak, jak má.

9. Nastavení výkonu

Posledním co nastavíme je vyzařovaný výkon . Vrátíme se do nastavení OvisLinku napsáním jeho IP adresy a přejdeme na „Wireless“ a položku „Advanced settings“. Tady vybereme „Tx Power Level“. Zde jsou k nastavení hodnoty od nejvyšší „Highest“ až po nejnižší „Low“ a zkusíme nastavit o jeden stupeň nižší hodnotu. Potvrdíme „Apply Change“ a zkusíme zda spojení funguje bez problému. Pakliže ano, vrátíme se zpět a zmenšíme výkon opět o jeden stupeň a znovu vyzkoušíme zda spojení funguje tak jak má. Takhle postupujeme dokud spojení není labilní a nevypadává. Pak se vrátíme na poslední spolehlivý stupeň výkonu. Nevysíláme větším výkonem než je potřeba. Nic se tím nevylepší. Jen přibude rušení ostatních, kteří budou mít tu smůlu, že jsou ve Vašem okolí a směru kam je namířená Vaše anténa.

Podklady pro tenhle návod jsem čerpal ze stránek klfree (hlavně z návodu, který sepsal Joe), internetu a ze svých zkušeností s uvedením OvisLinku do provozu.

hafca

Topic revision: r5 - 2009-01-04 - 18:00:38 - JiriKrizek
Navody.NastaveniOvislinku1120 moved from Navody.NastaveniOvislinku on 2006-01-06 - 14:51 by FrantisekStembera - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback