Nastavení OvisLink WL-1120AP APlite APPro

Základní nastavení víceméně podle NastaveniOvislinku1120 a to s těmito změnami a doplňky :

3.První nastavení

V menu TCP/IP BASIC nejprve vybereme Routing / Bridging mode na "Bridge". Tím zajistíme že z hlediska TCP/IP protokolu se OvisLink bude chovat transparentně.

Dále vyplníme IP adresu a masku do polí u volby "Bridge/LAN ((br0/eth0) Interface settings"

Adresa brány a DNS servery přijdou vyplnit do polí pod volbou "Other settings"

Důležité : Pomocí volby "APC MAC Translation" ve stejném menu máme možnost zvolit, zda OvisLink bude maskovat všechny MAC adresy LAN sítě za sebou (Enable) nebo zda bude pakety propouštět bez zásahu do MAC adresy (Disable), tudíž AP kam budete připojeni uvidí všechny MAC adresy. Volba Disable je vhodnější pro nasazení DHCP.

10.Nastavení hlídače Watchdog

Toto je silná zbraň firmware APlite / APPro oproti továrnímu firmware. V menu Other / Watchdog lze nastavit IP adresu ( a u APPro i interval, APLite je interval 5 minut) ve kterém je daná IP adresa podrobena testům na dostupnost. Je to celkem sofistikovaný skript, který umí vzpamatovat OVIS z částečného nebo úplného zákysu Wireless komunikace. Doporučuji jako IP adresu zadat adresu Wireless brány / AP.

Skript nejprve "profoukne" komunikaci jedním testovacím paketem. Potom chviličku počká, až se všechno probudí, a začne kontrolovat.

Nejprve pošle 4 pakety na zadanou IP adresu. Pokud dojde aspoň JEDNA odpověď skript je spokojen a vrací se na čekání. Pokud však skript zjistí že se všechny 4 pakety, které vyslal směrem na zadanou IP adresu, ztratily (tj. 0 odpovědí ze 4) začne konat a jako první akci provede reset Wireless karty OvisLinku.

Nyní opět chvíli počká, aby OvisLink mohl znovu navázat spojení na AP, a opět pošle 4 testovací pakety. Pokud nyní dojde aspoň JEDNA odpověď skript je spokojen a vrací se na čekání. Pokud však skript zjistí že se všechny 4 pakety, které vyslal směrem na zadanou IP adresu, ztratily (tj. 0 odpovědí ze 4) pokračuje v nápravných akcích a provede soft reboot celého OvisLinku.

Tato brutální, avšak účinná metoda je vynikající a osvědčenou prevencí totálního zákysu OvisLinku ke které ve zhoršených příjmových podmínkách může občas docházet.

-- AlexForst - 16 Feb 2006

Topic revision: r2 - 2006-02-17 - 01:24:47 - AlexForst
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback