Problémy s Windows

Windows XP

Service Pack 2

Pokud po jeho instalaci zaznamenáte podivné potíže, zejména síťové, může být problémem automatické zapnutí firewallu.

Musíte ho buď vypnout, nebo povolit to, co vaše aplikace potřebují.

Podrobnosti uvádí dokonce i sám Micro$oft zde: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=842242

-- IvoPanacek - 03 Nov 2004


This topic: Navody > WebHome > ProblemysWindows
Topic revision: r1 - 2004-11-03 - 16:32:03 - IvoPanacek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback