SWitch CTS 2109

Popis

  • Jedná se o 9 portový 10/100 switch
  • Switch má na předním panelu vyvedeno 8x RJ45 jako běžný 10/100 switch
  • Port 8 se dá ručně přepínat mezi RJ45 a "Fiber 1" na zadním panelu
  • Oba Fiber porty fungují jako 2 kmitočtová WDM typu "B" (Tx 1550 / Rx 1310)
  • Modul Fiber portů je výměnný a existují i jiné varianty (např. 1 je A a 2 je B ...)
  • Jak je switch osazen lze poznat i podle jeho typového označení na spodku (SWX-...W2 B ...)
  • Skutečnou konfiguraci lze zjistit z managementu

Konfigurace

Zajímá nás sekce Switch Management MOVED TO... VLAN Configuration MOVED TO... IEEE 802.1q Tag VLAN

Configure VLAN Přídámne novou VLAN. Na potrech kde je zapojena do routerů (zažízení které podporují 802.1q) nastavíme T (tagged), na potrech ve kterém je zapojeno uživatelské zřízení/pojítko nastavíme U (untagged). Ostatní porty pro tuto VLAN zakážeme.

Configure Default Port VLAN ID Pro 802.1q Tag VLAN Mode nastavíme Fallback.
Pro port ve kterém je zastrčené pojítko nastavíme Default Port VLAN ID na to číslo VLAN ve které ho chceme mít a Default Egress Mode nastavíme na U (untagged)

Konzole

  • Konfigurace je napsaná na switchi (9600, N, 8, 1, žádné řízení toku)
  • default jméno admin, heslo žádné

  • Přepnutí portu 8 na FX : 4.. 1.. "port 8 type" .. Escape .. Escape .. 7.. OK.. 8.. OK

DONE

-- TomasV - 27 Oct 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf CTS_SWH-2109__NMS_V1_4_20050318.pdf manage 794.2 K 2006-11-11 - 22:39 TomT Návod
Topic revision: r4 - 2008-09-07 - 11:28:21 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback