WiFi? zařízení

Zde se budou objevovat návody jak nastavit a provozovat WiFi? zařízení, jaké mají antény parametry, doporučené výrobky a zkušenosti s nimi. Máte-li na nějaký konkrétní výrobek názor, nebo pokud jste vyřešili nějaký problém či neobvyklou situaci, zaregistrujte se a napište nám o tom!

Hardwaroví WiFi? klienti (HwAp)

QUESTION? Doplnit cože je to vlastně HwAp - nebo přímo includovat HwAp

-- SvataDedic - 04 Nov 2004

Topic revision: r7 - 2008-03-31 - 18:25:16 - FrantisekStembera
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback