To: halamova@sbdocelar.cz
To: mi.mrkvicka@volny.cz
To: pkacenka@cpoj.cz
Vážená paní Halamová,
vážený pane Mrkvičko,
vážený pane Kačenko,

obracíme se na Vás ve věci spolupráce mezi SBD Ocelář a Sdružením Klfree.net. Konkrétně jde o podmínky pro umísťování technologií Sdružení Klfree.net na objekty ve vlastnictví SBD Ocelář.

Před více než rokem dospěl zástupce našeho sdružení, pan Bulan, při jednání se zástupcem SBD Ocelář, panem Bultasem a paní Halamovou, k neformální dohodě. Podle ní SBD Ocelář souhlasí s bezplatným umísťováním našich technologii do společných - nebytových prostor Vámi vlastněných domů (např. do technologické budky vedle strojovny výtahu). Tato dohoda byla následně z Vaší strany oficiálně potvrzená, o čemž svědčí informace zveřejněná na Vašich WWW stránkách (Informace z jednání PD za duben až září 2004). Již několik měsíců se ale naši členové - Vaši družstevníci pozastavují nad některými požadavky Vašeho technika, pana Bultase, které se zdají být v rozporu se zmiňovanou dohodou. Proto bych Vás chtěl požádat o krátkou schůzku za účelem detailního vyjasnění podmínek, které jsou nutné pro umístění naší technologie (vysílač zapojený do počítačové sítě sdružení, nebo sada umožňující připojení našich členů - družstevníků v příslušném domě).

Dále ve stručnosti uvedu problematická témata:

1. Placení nájemného za umístění technologie

Zmiňovaná dohoda, vzhledem k neziskovosti a zájmovému charakteru sdružení, stanoví, že SBD Ocelář umožní bezplatné instalace technologií sdružení ve společných prostorách domů na základě schválení členskými schůzemi nájemníků příslušného domu. V posledních přibližně šesti měsících ale začali pracovníci SBD Ocelář vyžadovat uzavření nájemní smlouvy s měsíčním nájemným ve výší zhruba 600 Kč.

Sdružení Klfree.net se rozhodně nebrání uzavření nájemní smlouvy. Podle našeho názoru je naopak vhodnější formálně uzavřít korektní smlouvu a nestavět na nepsané dohodě. Dle postoje pracovníků SBD Ocelář se však toto, bohužel, netýká pouze přístupových bodů, které vlastní sdružení, ale také malých domovních sítí, které jsou plně ve vlastnictví nájemníka, resp. spoluvlastnictví nájemníků v domě - Vašich členů. Už několik našich členů se na nás obrátilo s tim, že musí platit nájemné za zařízení umístěné ve Vašem domě, kde dlouhodobě bydlí. Zařízení přitom slouží čistě pro osobní potřebu člena - družstevníka.

Domníváme se proto, že s největší pravděpodobností došlo k nedorozumění, které bychom si rádi objasnili. Výsledek bychom pak rádi tlumočili žadatelům o členství - Vašim družstevníkům. Tím by se zjednodušilo jejich jednání s Vašimi pracovníky a v konečném důsledku by to jistě znamenalo časovou úsporu pro všechny strany.

Rádi bychom dodali, že součástí původní dohody bylo také ujednání o připojení počítačové sítě SBD Ocelář. S ohledem na administrativní těžkosti vstupu SBD Ocelář jako organizace do našeho sdružení souhlasila tehdejší rada našeho sdružení, v souladu se stanovami, s časově neomezeným testovacím provozem. Současná rada sdružení je ale nucená čelit stále rostoucím obtížím při obhajobě takového ujednání, jak ve vztahu k řadovým členům sdružení, tak ve vztahu ke kontrolní komisi sdružení. To je důsledkem zde uvedených posunů ve stanoviscích pracovníků SBD Ocelář k pravidlům spolupráce s naším Sdružením. V podstatě jsme totiž postaveni na roveň kterékoliv komerční organizaci a zmiňovaná dohoda o připojení Vaší počítačové sítě se zjevně stává výhodnou pouze pro jednu stranu - Vás. Změny podmínek se navíc dějí za situace, kdy zaměstnanci SBD Ocelář Vašim družstevníkům při osobním jednání přímo doporučují uzavření smlouvy s vybranou komerční firmou působící v Kladně. To rozhodně vyvolává určité pochyby o nestrannosti jejich postoje a celou situaci to posouvá do nadále naprosto neudržitelné roviny.

2. Samostatná odběrná místa elektrické energie

Pracovníci SBD Ocelář začali vyžadovat zřízení samostatného odběrného místa STE pro napájení naší technologie. Podle našich zjištěné takový požadavek nevyplývá z bezpečnostních, technologických, či jiných obecně závazných norem anebo doporučení. Navíc pro jiné organizace (bytová družstva, společenství vlastníků, správce bytového fondu) je, pro účely fakturace, dostačující podružné měření, tedy instalace elektroměru, který může správce objektu kdykoliv kontrolovat resp. odečítat. Domníváme se proto, že se požadavek na samostatné odběrné místo je specifickým požadavkem pracovníků SBD Ocelář, jehož motiv bychom rádi znali. Odečet odběru podružným měřením se navíc běžně používá například v případě základnových stanic mobilních operátorů.

Naopak zcela pochopitelným požadavkem je řádné provedení, dostatečné jištění a revize elektroinstalace.

Protože se v domě zpravidla sejde více zájemců, doporučujeme z technických, provozních a finančních důvodů použít společné zařízení. To bývá obvykle umístěné na střeše domu, kde bývají nejlepší příjmové podmínky pro radiový spoj. Uvedený způsob připojení je navíc šetrný k samotnému domu - Vašemu domu, protože nedochází k zbytečným mnohočetným zásahům do vnějšího pláště budov (provrtané okenní rámy, konzolové držáky antén na fasádě apod.). Samostatné odběrné místo ale jednoznačně prodražuje takovouto společnou instalaci na rozdíl od řady individuálních připojení, která s sebou si nesou uvedené zásahy do obvodového pláště, ale jsou napájená z bytových rozvodů. V případě zřízení typického přístupového bodu činí zvýšení finanční náročnosti téměř 100 % a v případě koncové domovní sítě dokonce více než 400 %. Navíc je samostatné odběrné místo zatížené nemalým paušálem "za jistič". To je pro zařízení s odběrem typicky do 150 W (u přístupového bodu), či dokonce do 20 W (u domovní sítě) velký luxus. Pro srovnání, náklady na pouhé zřízení odběrného místa činí tolik, co náklady za el. energii spotřebované za 4 roky (vysílač) či 20 let (domovní přijímač); energie na pouhou jednu cestu výtahu do 7. patra vystačí na týden provozu přijímače. Podotýkáme, že v mnoha případech domovní samospráva resp. členská schůze souhlasí s odečtem odběru podružným měřením, ale toto rozhodnutí následně zablokuje administrativa SBD Ocelář. Pro družstevníky SBD Ocelář pak znamená požadavek na samostatné odběrné místo faktické odmítnutí žádosti o umístění zařízení pro domovní LAN z důvodů neúnosné finanční zátěže.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že Sdružení Klfree.net pouze zastřešuje aktivity svých členů po organizační a odborné stránce. Fakticky jde ale o zájem a aktivity družstevníků SBD Ocelář, které v konečném důsledku vedou ke zvýšení standardu bydlení v daném domě. Tyto aktivity jsou ale výše uvedeným způsobem potlačované. V tomto smyslu, bohužel, musíme odpovídat na udivené dotazy našich členů a žadatelů o členství v případech, kdy jsme nuceni odmítnout zřídit přístupový bod, nebo kdy jsou Vaši družstevníci překvapeni požadavky administrativy Vašeho - svého družstva. To pro nás rozhodně není potěšitelná věc.

Za Radu Sdružení Klfree.net

Jaroslav Střeštík, předseda
Vít Hauptman, hospodář
Svatopluk Dědic, člen rady

Topic revision: r8 - 2005-12-18 - 15:31:30 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback