Evidence plánovaných investic

Instrukce

Zde by měly být evidovány veškeré plánované investice. Kromě účelu a objemu investic se evidují i zodpovědné osoby a status investice. Ve chvíli, kdy se investice uskuteční (dojde k jejímu proplacení) se převede do EvidenceUskutecnenychInvestic a opet se sleduje její stav. V konečném důsledku se získá snadný přehled o tom, na kom investice visí, kolik bylo a je možno proinvestovat.

Tabulka investic

Název investice NOF SOF PŘD SCHVAL STAT ŘEŠ OBJ OBJD
Skluzavka do bazénu 5000 - - 00-00-0000 KI NÁVRH - - 00-00-0000
Bazén 60000 70000 Chip 24-10-2005 KI ŘEŠENO Dale - 00-00-0000
Skleník 40000 40000 Gedžitka 26-10-2005 Rada OBJEDNÁNO Zip Dale 27-10-2005
Střecha 400000 350000 Zip 10-10-2005 Rada DODÁNO Zip Dale 15-10-2005

Popis

  • Název investice - doufám, že jasné smile unikátní identifikace
  • NOF - Navržený objem financí
  • SOF - Schválený objem financí
  • PŘ - předkladatel návrhu
  • PŘD - datum předložení návrhu (když se to projednává na KI nebo Radě)
  • SCHVAL - schvalovatel návrhu (Rada,KI,QUESTION?)
  • STAT - NÁVRH/ŘEŠENO/OBJEDNÁNO/DODÁNO/ZRUŠENO
  • ŘEŠ - řešitel návrhu - zodpovědný za průběh projektu od začátku do konce (měli by to být dva lidé - když jsou dva tak se popoženou, - jeden může z časových důvodů odpadnout)
  • OBJ - objednávající - ten kdo objednává vše potřebné pro investici
  • OBJD - datum objednání

-- TomasMeisner - 30 Oct 2005

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2005-10-30 - 17:22:53 - TomasMeisner
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback