Evidence uskutečněných investic

Instrukce

Zde by měly být evidovány veškeré uskutečněné investice. Kromě účelu a objemu investic se evidují i zodpovědné osoby a status investice. Sem se převádí investice, na jejichž provedení je dodán materiál, z EvidencePlanovanychInvestic a opět se sleduje její stav. Dá se zjistit kde materiál je, kdo za něj zodpovídá, kdo ho má zpracovat atd.

Tabulka investic

Název investice SOF ŘEŠ STAT INS INSD UMÍSTĚNÍ
Střecha 350000 Zip DODÁNO - 00-00-0000 Sklad
Trezor 35000 Chip INSTAL Monty 29-10-2005 AP Kačerov

Popis

  • Název investice - doufám, že jasné smile unikátní identifikace
  • SOF - Schválený objem financí
  • ŘEŠ - řešitel návrhu - zodpovědný za průběh projektu od začátku do konce (měli by to být dva lidé - když jsou dva tak se popoženou, - jeden může z časových důvodů odpadnout)
  • STAT - DODÁNO/INSTAL/ZRUŠENO
  • INS - instalující - ten kdo má instalaci provést
  • INSD - datum instalace
  • UMÍSTĚNÍ - aktuální umístění materiálu

-- TomasMeisner - 30 Oct 2005

Topic revision: r1 - 2005-10-30 - 17:46:20 - TomasMeisner
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback