Klfree vysílá v Libušíně

V zahrádkářské kolonii nad Libušínem vyrostl sedmimetrový stožár Klfree. Dvacítka zájemců se hned začala připojovat.

Stožár vyprojektoval náš technik Michal Převorovský po doporučeních statika. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na betonovaní základů a nosili nekonečné várky cementu na místo stavby. Jinak než pěšky se totiž ke stožáru nedá dostat.

Bezdrátová linka do Kladna má kapacitu 2 Mb/s a je prověřená několikatýdenním zkušebním provozem.

-- JiriB - 27 Apr 2005

Topic revision: r2 - 2005-04-27 - 09:32:40 - VitHauptman
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback