Čtvrtletní rozpočet

Instrukce

Zde by měl být rozpis jednotlivých sumárních položek rozpočtu pro danný kvartál (tzn. pro každý kvartál nová Twiki stránka). Položky by měly být průběžně během čtvrtletí aktualizovány, aby byl jasný bilanční výsledek.

Tabulka rozpočtu

Název položky Schválená objem financí Aktuálně proinvestovaný objem Popis
Mandatorní náklady
Konektivita 300000 O platba za konektivitu
Nájmy 150000 0 nájemné za Nodes a Sklad
Provozní režie 90000 0 telefony,administrativa,obcerstveni
Elektřina 60000 0 elektřina na Nodes
Rezervní fond 300000 0 naplňování rezervního fondu
Variabilní náklady
Spotřební materiál 250000 0 kabely, konektory,atd.
Investice Rady 240000 0 neinvesticni a mimoradne vydaje
InvesticeKI? 700000 0 investice
Rezerva 60000 0 zbyle finance a material + prevod rezerv

Popis

-- TomasMeisner - 25 Oct 2005

Topic revision: r2 - 2005-10-30 - 16:39:37 - TomasMeisner
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback