Spolupráce Klfree.net s Bubakov.net

V sobotu 22.3.2008 proběhla schůze Rad obou geograficky blízkých sdružení. Na schůzce byly řešeny drobné nejasnosti a byla dohodnuta budoucí vzájemná spolupráce obou sdružení v obecné rovině i na několika konkrétních projektech.


Ještě doplním pro neznalé - Občanské sdružení Bubakov.net je sdružení založené, jako naše sdružení, na principech CZFree.net. Bubákov pokrývá oblast v okolí Nového Strašecí. Více viz www.bubakov.net.

Nyní již k samotné náplni schůze.

Nejprve jsme si vyměnili oficiální komunikační kanály a ujasnili si pravidla eskalace (kam a jak se obracet), aby v budoucnu nedošlo k situaci, že se někde ztratí mail, nebo kontaktní osoba bude dlouhodobě nedosažitelná. Proto byly jako vhodné kanály označeny mailing listy, které odebírá větší počet lidí.

Jako další bod jsme řešili problémy týkajicí se vzniku nových AP v oblastech, kde se naše sdružení dotýkají. Shodli jsme se na postupu, že zájemce o připojení bude informován o možnostech připojení v dané oblasti k síti, která v místě již existuje. Pouze pokud bude zájemce nadále z různých důvodů trvat na připojení do konkrétní sítě, nebude jeho aktivitě bráněno, každopádně tak, aby bylo maximálně omezeno rušení vysílačů v oblasti. Základem celého procesu je vzájemná komunikace mezi sdruženími.

Dále byla diskutována situace týkající se Stochova, kde mají místní obyvatelé - a zároveň zájemci o členství - stále častěji problém získat povolení od vlastníka objektů (město Stochov) k umístění antén. Situaci již bubákov řešil a dospěl k částečnému výsledku. Situace bude nadále řešena ve spolupráci s klfree a cílem bude dosažení dohody s městem Stochov.

Dotkli jsme se i stále časteji objevujících se nepravdivých informací ze strany bubákova o klfree. Bylo konstatováno, že se jedná o některé jednotlivce z řad sdružení, jejichž názory nevyjadřují názory rady sdruženi. Bubákov nás ujistil, že se pokusí šíření těchto nepravd tlumit.

Dále byly nastíněny různé projekty, na kterých by se do budoucna mohli podílet obě sdružení. Jedná se o vývoj open-source produktů, spolupráce s právní kanceláří či jiné potencionální aktivity v rámci NFX. Pokud by některý z čtenářů měl další zajímavý nápad, může se ozvat a uvidíme co z toho vznikne.

-- MartinSrotyr - 25 Mar 2008

Topic revision: r5 - 2008-03-27 - 11:12:43 - MartinSrotyr
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback