<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Trestn<spanlang=cs>í právo (Vokoun)

5. ledna2009

8:48

 1. pr. 39
  • <spanstyle='font-family:Calibri;font-size:11.0pt'>šéf - abstinent x musel pít na družbu
  • choroba - fuj alkohol
  • <ul type=disc style='margin-left:.375in;direction:ltr;unicode-bidi:embed; margin-top:0in;margin-bottom:0in'>
  • nevěděl o ní  - bez zavinění
  <li style='margin-top:0;margin-bottom:0;vertical-align:middle;list-style-type: disc'>pr. <ul type=disc style='margin-left:.375in;direction:ltr;unicode-bidi:embed; margin-top:0in;margin-bottom:0in'>
 2. ridic automobilu
 3. actio libera in causa culposa
 4. ridic - vrah - opily
 5. <ul type=disc style='margin-left:.375in;direction:ltr;unicode-bidi:embed; margin-top:0in;margin-bottom:0in'>
 6. 7.1 - priprava - 219.1 - vražda
 7.  

   

 

<p style='text-align:left;margin:0in;font-family:"Arial CE";font-size:9pt; color:#969696;direction:ltr'>Vytvořeno v aplikaci Microsoft Office OneNote? 2007
Všechny poznámky a informace na jednom místě

Topic revision: r1 - 2009-01-20 - 00:02:04 - LubosKoucky
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback