• Úvod
  • Úvodní řeč smile
  • Start systému
  • Procesy
 • Soubory a adresáře
  • Hiearchie souborového systému
  • Prava
  • Pseudo Filesystémy (proc, sys, dev)
 • Shell a základní programy
  • Práce s proměnnými
  • Co shell expanduje
  • Přesměrovávání vstupů a výstupů

-- PetrM - 02 Feb 2006

Topic revision: r2 - 2006-11-21 - 00:37:39 - JiSkepsk
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback